ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำตาลมิตรผล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006767
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 16 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย