ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโชคทวีพาณิชย์

CHOKTAVI PANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006732
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 442-444 ถนนท้ายบ้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด)