ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเยนเนอราลเซอวิส

BANGKOK GENERAL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006406
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 71/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง