ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้ยเซียง

OWU CHENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006228
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 140,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 481/3 ถนนสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์