ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮวด

SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 804 ถนนอิสระภาพ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10792 การผลิตขนมไทยและขนมพื้นเมือง (ยกเว้น ขนมอบ)