ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกน้อยขนส่ง

BANGKOKNOI TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005973
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
25/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 18,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 558 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น