ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์ภาพยนตร์

NAKORN PING FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005884
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 47 ถนนอารีซอย 3 (จันทโรจน์วงศ์) แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์