ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหบริการ

S. SAHA SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005370
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 80/8 ถนนพระราม 4 (ซอยปลูกจิตร) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43210 การติดตั้งไฟฟ้า