ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไวเต็กการพิมพ์

NEW WAITEK PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004594
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 383/1 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น