ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท้กี่ก่อสร้าง

THYE KEE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004586
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 13/6 ถนนประชาธิปก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทที่คล้ายคลึง