ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลศิลปภาพยนตร์

KAMOLASILPA FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004578
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/40 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์