ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮีโร

HERO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 52/1 ซอยปั้น ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร