ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีย่านเธียเตอร์

SRIYAN THEATER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004098
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 436/44 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59131 กิจกรรมการเผยแพร่ภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์