ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์วิไลกิจ

ANANTVILAIKIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
31/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17 ซอยวิจารณ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46313 การขายส่งผักและผลไม้