ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีดี

VEEDEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003954
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69/7 ซอยสวนเงิน ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 52292 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)