ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียงฮวดก่อสร้าง

KIANG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003717
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 190,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 566/103 ถนนกิจพานิช แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น