ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวญช่าง

PRAMUANCHANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003652
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
13/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 204/2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18121 การบริการก่อนการพิมพ์