ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเอกศิลป์ไทย

EKSILP THAI FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003431
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 740,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13132 การพิมพ์ผ้า