ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกวนอาภัตตาคาร

NEW KUAN AH RESTAURANT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003415
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 6/1 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร