ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งกวงจี่

TANG KWANG CHEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003300
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 230 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11041 การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด