ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำรุ่งเรือง

NAM ROONG RERNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002931
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2061 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว