ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยนตร์นิมิต

S. YONNIMIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002681
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 143/60 ซอยชินศรี ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ