ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจเทรดดิ้ง

CHANKIT TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002184
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 1009 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค