ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำยู่ง้วนเทรดดิ้ง

NAM YO NGUAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001986
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
9/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 288 ถนนพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น