ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยก่อสร้าง

CHERD CHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001951
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2502 พ.ศ. (65 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
8/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น