ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสการก่อสร้าง

CHARUSKHAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
26/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย