ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อิสสระการค้า

O. ISSARA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001552
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 49/819 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง