ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยก่อสร้าง

SIRICHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001498
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 475 ถนนสาธร แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น