ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิจ

NIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
11/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 811/3 ถนนสามเสน แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49339 การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น