ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตอรคิสรูมส์

TURKISH ROOMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001242
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน