ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักร์เพ็ชร์พาณิชย์การ

CHAKRA PETCH PANICHKARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000904
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 499/5-499/6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า