ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทเล็กซโก

TOLEXCO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000891
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น