ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพฤกษ์วัฒณา

MAHAPRUK WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000645
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 167/23-24 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย