ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์วีระถาวร

VERATHAWORN SAW-MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000491
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 826 ริมคลองบางหลวง แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้