ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูจิโชจิ

FUJI SHOJI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005929
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
24/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 533 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น