ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิษฐ์

PHISIT FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005902
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 18/2 ซอยประปา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า