ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีศิลป์

SRI SILPA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005783
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 144 ซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง