ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจิเนียริงซัพพลาย

ENGINEERING SUPPLY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005627
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
24/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 197/1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น