ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ซีซูเปอร์มาเก็ต

S AND C SUPERMARKET LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005279
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 139/5 ถนนเกษร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68104 การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย