ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์ซัลเอเย่นซี่

UNIVERSAL AGENCY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005171
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 ถนนหลังวังบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน