ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์ทราเวิลเซอร์วิส

THAILAND TRAVEL SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005139
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 351-363 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49321 การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่