ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยการพิมพ์

THAI KARN PIMP LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004850
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 919-921 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น