ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุริยะธรรม

THE SRISURIYA TAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004671
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 11 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น