ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำตาลเสริมศิริ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004582
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 686 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย