ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ สุราษฎร์ธานี

SURATHANI SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004345
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5/38 ถนนประชาสงเคราะห์(ดินแดง) แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้