ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการค้า

PATHANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004281
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6 ซอยน้อมจิตต์ ถนนนเรศน์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น