ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงและสหาย

SWANG AND FRIENDS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003977
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
26/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 77 ถนนเกษร แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น