ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ศรวิศวกรรม

FOUR ARROW ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003756
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 649 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น