ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมกิจก่อสร้าง

SOMKIJ CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003446
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น