ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทองขนส่ง

THAI THONG TRANSPORTATION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003039
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 33-35 ซอยไปรษณีย์ 1 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49329 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น